HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Başvuru Kaynakları


Bu bölümde kariyer grup rehberliği çalışmalarında ya da bireysel olarak kariyer danışmanlığı çalışmalarında kullanılabilecek çeşitli materyaller ve yararlanılabilecek kaynaklar bulunmaktadır. Kariyer rehberliği çalışmalarında kullanabileceğiniz materyaller;

Ailem ve Meslek Seçimi
Değerler Çalışma Kağıdı
Benim Çınar Ağacım Güçlü Yönler
Kariyer Kararı 1
Deneyimlerim Etkinliği
İlgi Alanları
Kariyer Planı
Kariyer Yolculuğumda Kimleri Örnek Alıyorum
Yetenek

Örnek Kitaplar


Amundson, N., Poehnell, G. ve Pattern, G. (2010) (2010) Mesleki Teleskop, (Çev. Edt. Korkut Owen, F. ), Anı Yayıncılık, Ankara

Çakır, M.A. (2011). Meslek seçimi, mesleki karar ve karasızlık, Anı: Ankara

Niles, S. ve Harris-Bowlsbey, j. (2013). 21 yy’da kariyer gelişimi müdahaleleri (Çev. Edt. Korkut Owen, F. ), Nobel: Ankara

Özyürek, R. (2013) Kariyer psikolojik danışmanlığı kuramları, Çocuk ve Ergenler için Kariyer Rehberliği Uygulamaları, Nobel: Ankara

Sharf, R.S. (2017). Kariyer gelişim kuramlarının kariyer danışmasına uygulanması, (Çev.Edt. F. Bacanlı ve K. Öztemel), Pegem: Ankara

Ünsal, P. (2014). Kariyer gelişim kuramları ve kariyer danışmanlığı, Nobel: Ankara

Yeşilyaprak, B. (2011) Mesleki rehberlik ve kariyer danışmanlığı, Kuramdan uygulamaya, PEGEM AKADEMİ

Örnek Makaleler


Alkan, N. (2014). Üniversite adaylarının bölüm tercihleri: Bir kariyer araştırma yöntemi olarak bölüm tanıtımları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5(41).

Bacanlı, F. (2012). Kariyer karar verme güçlükleri ve meslek seçimine ilişkin akılcı olmayan inançların ilişkisi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(37), 86-95.

BACANLI, F., Eşici, H., & Özünlü, M. B. (2013). Kariyer karar verme güçlüklerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 198-211.

Bozgeyikli, H., BACANLI, F., & Doğan, H. (2009). İlköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin mesleki karar verme yetkinliklerinin yordayıcılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (21), 125-136.

Büyükgöze-Kavas, A. (2012). Kariyer karar ölçeği’nin Türkçe uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38), 159-168.

Çetin Gündüz, H. ve Nalbantoğlu Yılmaz, F. (2016). Lise Öğrencilerinin Kariyer Kaygılarını Belirlemeye Yönelik Ölçek Geliştirme Çalışması, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12(3): 1008-1022

Kalafat, T. (2016). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38).

KESİCİ, Ş. (2007). ORTAÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN ANNE BABA TUTUMLARININ VE REHBERLİK İHTİYAÇLARININ MESLEKİ KARAR VERME ZORLUKLARINI YORDAMASI. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (18), 329-339.

Yayla, A., & Bacanlı, F. (2011). İlköğretim 8. sınıf öğrencilerinin kariyer gelişimleri ile karar verme stilleri arasındaki ilişkilerin incelenmesi. İlköğretim Online, 10(3).