HAYAT BOYU ÖĞRENME PORTALI

Türkiye’de Hayat Boyu Öğrenmenin Önemi  Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim. Hayat Boyu Öğrenme, bireyin bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla hayatı boyunca katıldığı her türlü öğrenme etkinliğini kapsar. Hayat boyu öğrenme, okullar ile sınırlı kalmayan; evde, işte, hayatın her alanında gerçekleşebilen; öğrenmenin yaş, sosyal, ekonomik statü ve eğitim seviyesine bakılmaksızın, herhangi bir engel olmadan sürdürülebileceğini gösteren temel kavramlardan biridir. Hayat boyu öğrenme kavramı çağın ihtiyaçları doğrultusunda, hızla gelişen ve değişen sosyal ve kültürel hayattaki değişmelere ayak uydurabilmek amacıyla ortaya çıkmış, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde eğitim seviyesi ve istihdam koşulları açısından önemli bir gösterge haline gelmiştir. Hayat boyu öğrenmenin gelişmeye ve önem kazanmaya başlaması ile eğitim; zaman ve mekândan bağımsız hem okul eğitimini hem de okul dışı eğitimi kapsayan tüm eğitsel etkinliklerin temel bileşeni olarak ortaya çıkmıştır. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2000 yılında açıklanan Hayat Boyu Öğrenme Memorandumunda aşağıda belirtilen altı temel stratejinin, hayat boyu öğrenmenin tanımlanması ve yaygınlaşmasında gerekli olduğuna değinilmiş ve 21. yüzyıldaki hayat boyu öğrenmenin genel çerçevesi belirlenmiştir: Herkes için yeni temel beceriler, İnsan kaynaklarına daha fazla yatırım, Eğitimde yeniliklerin ve yeni yöntemlerin geliştirilmesi, Her türlü eğitime değer verilmesi/belgelendirilmesi, Rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin yeniden gözden geçirilmesi Eğitimin mümkün olduğunca öğrenenlere yakınlaştırılması ile erişim zorluğu olan kesimlere ulaşmak için bilgi iletişim teknolojisinden yararlanma, yerel ve bölgesel merkezli girişimler için hayat boyu öğrenme yaklaşımı, çok amaçlı öğrenme merkezleri, öğrenen toplum için bilgi ağlarından yararlanma olarak belirlenmiştir. 2014-2018 dönemi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi 2009-2013 dönemi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ile oluşturulmaya başlanan hayat boyu öğrenme sisteminin, 2014-2018 dönemi Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve Eylem Planı ile ulusal ve uluslararası yaklaşımlar doğrultusunda daha sistematik bir yapıya kavuşturulması hedeflenmektedir. Hayat boyu öğrenme sisteminin etkinliğini ve verimliliğini artırmaya yönelik olarak hazırlanan 2014 – 2018 Dönemi Ulusal Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi Belgesinde; Toplumda hayat boyu öğrenme kültürü ve farkındalığının oluşturulması, Hayat boyu öğrenme fırsatlarının ve sunumunun artırılması, Hayat boyu öğrenme fırsatlarına erişimin artırılması, Hayat boyu rehberlik ve danışmanlık sisteminin geliştirilmesi, Önceki öğrenmelerin tanınması sisteminin geliştirilmesi, Hayat boyu öğrenme izleme ve değerlendirme sisteminin geliştirilmesi önceliklerine yer verilmiştir.
Hayat Boyu Öğrenme Portalı  Hayat Boyu Öğrenme Portalı ‘öğrenme ve çalışma fırsatlarına açılan kapı’ olarak hazırlanan önemli bir yeniliktir. Portalda güncel öğrenme ve istihdam fırsatlarının yanı sıra kişilerin mesleki ve kişisel gelişim ihtiyaçlarına yönelik hayat boyu rehberlik bilgileri sunulmaktadır. Çeşitli hizmet sağlayıcılarından alınan verilerin bir araya getirildiği Hayat boyu Öğrenme Portalı’nda, temel eğitimden yüksek öğretime, yaygın eğitimden uzaktan öğrenmeye tüm öğrenme fırsatları konusunda bilgi sunulmaktadır. Hayat boyu öğrenmenin özellikle istihdama yönelik bilgi/beceri edinmede ve mevcut bilgilerin güncellenmesinde geçerli bir seçenek haline geldiği günümüzde, yaygın eğitim önem kazanmıştır ve ülkemizde nüfusun her kesimine hitap eden yaygın eğitim fırsatları geliştirilmektedir. Bu bağlamda, Hayat Boyu Öğrenme Portalı ile ülkedeki en büyük hayat boyu öğrenme kurumlarının veri tabanlarına tek noktadan erişim sağlanması hedeflenmiştir. Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı Halk Eğitimi Merkezleri tarafından sunulan kurs programlarının yanı sıra İŞKUR ve diğer kamu ve özel kuruluşların sunduğu eğitim ve iş olanaklarına bu portaldan ulaşabilirsiniz. Portalın kariyer rehberliği bölümünde ise, kariyerinizi planlarken ve meslek seçimi yaparken sizin için gereken önemli bilgilere ulaşabilir, portal aracılığıyla sunulan çeşitli ölçek, anket ve çalışma kağıtları aracılığıyla öz değerlendirmenizi yapabilirsiniz.